fix the date

program annuel dal club da skiunzs

Il Club da Skiunzs spordscha düraunt tout l'an divers puncts da program per giuven e vegl.

Pü cunter cha’l termin es, dapü detagls cha chattast a reguard il punct da program.

Gövgia, 9 november 2023

19h

Seletta Scoula Primara Zuoz

Saireda da genituors obligatorica per tuot ils genituors dals iffaunts da l'JO

Marculdi, 15 november 2023

9h - 10h e 18.30h - 19.30h

Seletta Scoula Primara Zuoz

consegna da vstieus pels iffaunts dad JO 

Venderdi, 8 december 2023

20h

Radunanza Generela, invid e detagls seguan